Kategorier
Avel Semin

JFCC Patriot 872

JFCC Patriot 872
JFCC Patriot 872

JFCC Patriot 872 är en helbror till den mycket framgångsrike produktionsmatadoren S A V Net Worth 4200.  Han ligger i topp avseende tillväxt och det ser även bra ut för mjölk och marmorering. Patriot är dock inte tillräckligt allround för att klara Avelsrådets (Svenska Angusföreningen) kriterier för att tas in som föreningsimport. För att göra det behöver en tjur ha bättre anlag för kalvningsegenskaper, vi vill inte ta in en utpräglad tillväxttjur som riskerar att få allt för stort inflytande på det inhemska avelsarbetet. Det är mycket lätt att driva upp tillväxten genom att använda stora tjurar som ger tunga kalvar men vi väljer en försiktigare ansats och värnar rasens adelsmärke – lätta kalvningar.

Tjuren importerades dock av CRI Sverige på eget initiativ och saluförs i Sverige – han ska inte användas på kvigor. Vi har köpt några doser för att utvärdera honom vilket även en del andra besättningar gjort, några kalvar är födda 2015, se VG för avelsvärden. Detta är ett avsteg från vårt normala förfarande, vi brukar vilja undvika extremer, hellre flera små steg framåt än riskera ett rejält snedtramp i diket. Schaff Angus Valley har dock så intressant genetik att vi valt att prova på några kor med låga avelsvärden för födelsevikt.

Den första kalven blev en kvigkalv som tyvärr blev för tung. För tjurar har vi en strikt övre gräns på 45 kg och kvigor väger i genomsnitt 3 kg mindre varför vi brukar undvika rekryteringskvigor för renrasavel som ligger över 42 kg.

Tröskelselektion, dvs att ha fasta gränsvärden som en individ måste klara, är egentligen begränsande för det genetiska framsteget men då tunga kalvar är någonting vi absolut vill undvika så tillämpar vi det.

Dagens kvigkalv efter Patriot ska inte användas i avel däremot möjligen som en ren slaktproducent. Vi har planer på att successivt utöka besättningen, att behålla hondjur som inte försvarar sin plats i renrasaveln överväger vi av två skäl; det ena är smittskydd för vi slipper köpa in hondjur och det andra är slaktdata. Genom att behålla en del hondjur som vi i vanliga fall skulle slaktat och istället hålla dem som rena slaktproduktionsdjur där vi slaktar samtliga tjurar och kvigor efter dem så får vi snabbare tillgång till mer slaktdata. Detta är viktigt inte minst när vi tar in någon obesläktad embryoindivid att betäcka med. Jag kan mycket väl tänka mig att seminera även dessa hondjur då slaktdata på semintjurar är extra viktigt för det nationella avelsarbetet. Semintjurarna är dessutom selekterade för att ha goda produktionsegenskaper vilket passar bra när avkommorna ska födas upp till slakt.

 

Kategorier
Avel Semin

VB Rya (Obelix av Rya)

Obelix av Rya
Obelix av Rya

Detta är en svensk tjur som togs ut till semin 2011, tyvärr är doserna redan slut men hans avelsvärden går fortfarande att hitta på VG hemsida. Tjuren köptes av Friskatorpet där han fortfarande är verksam. Han kommer således att få många renrasiga avkommor och genom att seminera med honom stärks säkerheten i avelsvärdena för hela vår besättning. Semin handlar inte bara om att producera individer med unik härstamning som många tycks tro.

Hans far är Likvid av Stehag och morfar är New Indian ET av Rya. New Indian är resultatet av en embryoimport vi gjorde tillsammans med Paul Henrysson, Rya. Tjuren är efter den legendariska B/R New Design 036 som trots att han är född 1990 fortfarande ligger bland de 15% bästa för marmorering i den amerikanska populationen. Vi hade själva en helbror till New Indian, Jock Design av Sjövången ET, men vi använde bara honom två år för han gav så väldigt ojämna födelsevikter. Det var framförallt spridning neråt med flera under 30 kg. Likväl som vi undviker väldigt höga födelsevikter vill vi inte heller ha dem för små. Vi behöll dock en del kvigor med mer normala födelsevikter och vilka kor de har utvecklat sig till! En av dem är 962 Elba av Sjövången som är mor till semintjuren Palmkvist av Sjövången med Aix +26, utan konkurrens högst av alla tillgängliga svarta semintjurar från VG.

 Individprövningen fick han väldigt bra exteriörbedömning för muskelansättning samt klövstatus 10 dvs helt utan anmärkning – en egenskap vi värdesätter högt då klövverkningen på Sjövången utförs av slakteriet. Obelix tillför mycket goda tillväxtanlag i kombination med måttlig födelsevikt.

Den ko som fött årets första kalv efter Obelix är 900 Matilda, hon är i sin tur mor till bl a semintjuren Malt av Sjövången. Malt har under en period haft dåligt avelsvärde för mjölk men efterhand som mer information tillkommit i form av döttrar som avvant kalvar har avelsvärdet nu stigit till 99. Även Malt har verkat på Friskatorpet och såldes därefter till en framstående bruksbesättning i Maglehem som satsar helhjärtat på angus. Malt gjorde dock en mellanlandning på Kristinehem där han betäckte en halv säsong. Malt är ett köttpaket av moderat storlek med det typiska lilla angushuvudet som gör det ännu lättare för kalven att ta sig ut.

Det blev en tjurkalv på 38 kg så det ser mycket lovande ut. Säkerheten på hans avelsvärden kommer troligen landa ganska högt i och med att han är efter en svensk semintjur som redan har många avkommor och att hans mor har säkra avelsvärden genom sin avkomma Malt som också har många avkommor. För avelsbesättningen som har bruksbesättningar som sin huvudsakliga kundgrupp, dvs 95% av oss inklusive undertecknad, så är detta en tjur som kommer öka chansen att få nöjdare kunder med logiken att sannolikheten att man får det man betalar för stiger när säkerheten i avelsvärdena ökar.  Detta är extra viktigt för en nystartad besättning, börja inte med en massa unika blodslinjer utan koppling till den övriga populationen utan bygg först en stabil grund som därefter kan användas för att utvärdera ny importgenetik.

Kategorier
Avel Semin

Te Mania Emperor E343 & maternell födelsevikt

 

Te Mania Emperor E343
Te Mania Emperor E343

Jag tänkte presentera de olika semintjurarna vi använt under 2014 efterhand som de får avkommor. Dels just för presentationen av dem men även för att dela med mig av hur jag resonerar i avelsplaneringen. Först ut är Te Mania Emperor E343 från vilken vi nyligen fick årets första kalv, en tjurkalv som gav upphov till den andra delen av rubriken – maternell födelsevikt.

Semindoser efter Emperor importerades via angusföreningen 2014 men redan året dessförinnan hade Yxskaftkälen tagit in honom varför det finns lite data för födelsevikt, kalvningsförlopp och 200-dagarsvikter. Ni hittar hans svenska avelsvärden baserat på dessa uppgifter här, de är dock fortfarande mycket osäkra men efter majkörningen går säkerheten upp efterhand som registreringarna ökar.

Det är en tjur från Australien och på deras hemsida presenteras hans aktuella avelsvärden, när detta skrivs är det baserat på 3051 avkommor fördelat på 156 besättningar, än så länge är det 99 döttrar som kalvat in.

Vid importen var han komplett, lätta kalvningar, överlägsen tillväxt och marmorering samt lite plus på mjölken. Då hade han ännu inte fått några döttrar som avvant kalvar men precis innan vi skulle börja använda honom kom de och hans avelsvärde för mjölk dök kraftigt. Detta gjorde att vi valde att använda honom mer selektivt än först planerat dvs endast på hondjur med goda mjölkanlag.

Han kommer från en stor besättning som heter Te Mania, de är etablerade både i Australien och på Nya Zeeland. I ABS Australias seminkatalog för 2014 / 2015 är han flaggskeppet och presenteras på första uppslaget. Hans far är den populära Te Mania Berkley B1 och morfar är B T Ultravox från USA.

Te Mania Emperor avelsvärden

Baserat på hans nuvarande australiensiska avelsvärden, som har hög säkerhet, så förväntar vi oss att avkommorna ska födas mycket lätt och att hans döttrar ska ha lätt för att kalva. Födelsevikten bör ligga över medel vilket än så länge bekräftas av de svenska avelsvärdena men födelsevikt och lätta kalvningar är ju inte riktigt samma egenskap – bättre med en lite tyngre kalv som föds lätt för den har ofta bra tillväxtanlag precis som vi förväntar oss att Emperors avkommor ska ha. Som jag nämnde ligger han dåligt till avseende mjölk, vi strävar inte efter några extremt högmjölkande kor för de måste kunna föda sig på våra strandängar med en hel del vass och tuvtåtel. En högmjölkare har dessutom högt underhållsbehov även när hon är sint vilket gör henne dyrare att övervintra. Vi kommer dock endast använda Emperor på hondjur med bra mjölkanlag.

Ett stort plus är att Emperor ligger mycket bra till för marmorering en egenskap som verkligen ligger i tiden nu när fler och fler börja registrera det och några har t om gjort det betalningsgrundande.

Nu till det där med maternell födelsevikt, en egenskap jag i början av mitt avelsarbete inte lade så mycket vikt vid. Födelsevikt styrs ju både av arv och miljö. Arvet i sin tur består av tre faktorer, dels två direkta och en maternell. För de direkta faktorerna svarar modern och fadern för lika stora delar medans den maternella faktorn helt styrs av modern (som i sin tur ärvt egenskapen till 50% från sin mor och till 50% från sin far).

Den direkta delen är fostrets egna gener för tillväxt fram till födseln och den maternella är hur modern påverkar fostret efter befruktningen genom näringsförsörjning och dräktighetsperiodens längd.

Jag har haft ett tvillingpar med kvigor där de skiljde väldigt mycket i avelsvärden för maternell födelsevikt och det befästes allt mer ju fler kalvar de fick, den ena hade konsekvent högre födelsevikter än den andra.

Och så var det ju den här Emperoravkomman, hans mor har högt avelsvärden för maternell födelsevikt, 111 med 65% säkerhet. Det fick verkligen genomslag – tjurkalven vägde 50 kg! Det är givetvis alldeles för mycket och hans öde är förseglat, han kommer att slaktas som ungtjur och därmed bidra med värdefull  slaktdata till gagn för säkerheten i hans syskons avelsvärden. Det är så vi jobbar här – det är inte en individ som ger oss framgång utan helheten.

Nu kan inte hela övervikten förklaras av moderns avelsvärde för fvM och man ska inte heller dra allt för stora växlar på endast en avkomma men jag tyckte det var ett bra exempel så saker och tings samband.

Tjurkalven kommer säkerligen inte ha ett avelsvärden för fvD (direkt födelsevikt) som blir särdeles avskräckande men vi tar det säkra för det osäkra – lätta kalvningar är ett adelsmärke för rasen och det är vi mycket rädda om. På Individprövningen har vi en gräns på 45 kg (lägst av alla raser) och det följer vi även när vi säljer tjurar hemifrån och ja det föds tjurar där vi registrerar 46 kg. Det är så lite som gör om de väger något kg mer eller mindre, har de precis druckit etc men någonstans måste gränsen dras och vi väljer att inte tulla på den.