GROVFODERGENETIK

Allt sedan vi tog över driften 2007 har vi strävat efter att avla för god grovfoderomvandling, att selektera avelsmaterialet i den miljö det ska användas är viktigt för att rätt egenskaper ska premieras. Vi började med att ersätta kvigornas slåtterängsensilage med ensilage från slåttervallar och då kunde vi ta bort kraftfodret från dem, några år senare började vi reducera kraftfodret även till tjurarna och sedan några år går även de på enbart grovfoder.

Trots det kände vi att vi inte riktigt levde som vi lärde, korna fick halm och drank dvs näringsmässigt jämfört med halm och kraftfoder. Först när vi tagit nästa steg, dvs att föda upp även korna på enbart grovfoder, så sker selektionen under förhållanden som verkligen kommer att premiera goda grovfoderomvandlare. Vi går längre än så och strävar efter att våra kor ska kunna försörja sig huvuddelen av året på bete, inklusive vintertid.

Vi tillämpar även en kort betäckningssäsong, 42-45 dagar. De som inte blir dräktiga går till slakt, givetvis blir det ordentligt selektionstryck för den viktiga egenskapen fertilitet men det hänger ihop med så mycket mer än bara fortplantningsorganen. En ko som har svårt att hålla hullet på det foder som erbjuds är ofta samma ko som senare går tom.

Tillväxt på grovfoder är inte samma egenskap som tillväxt på kraftfoder och djurmaterialet kommer att skilja sig åt. För att uppnå slaktmognad på bara gräs krävs goda genetiska anlag för fettansättning, ofta djur med lägre storlekstyp men det behöver inte betyda att de är så mycket lättare – luften under magen väger inget!

Goda grovfoderomvandlare kännetecknas bl a av ett stort kroppsdjup. Samma djur kommer i en kraftfoderuppfödning istället upplevas negativt då de bli för feta vid för låg slaktvikt.

På detta viset kan vi nu erbjuda grovfodergenetik för dig som på allvar vill reducera eller helt ta bort beroendet av kraftfoder.